www.hrtothai.com

  • You are here :  
  • Seminars
  • รู้จัก Walk Rally
รู้จัก Walk Rally
ผู้เข้าชม : 1181

      Walk Rally มักจะ ถูกนำมาประกอบในการสัมมนาต่างๆ อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ให้ทั้งความสนุกสนาน , การทำงานเป็นทีม รวมถึงให้แง่คิดต่างๆ กับผู้ร่วมกิจกรรม รูปแบบของกิจกรรมฯ นั้น โดยทั่วไปจะมีการแบ่งกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมออกเป็น กลุ่มต่างๆ และจัดให้แต่ละกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละฐาน แล้วนำผลการทำกิจกรรมภายในฐาน ของแต่ละกลุ่มนั้น มาประเมินว่า กลุ่มใด ได้คะแนนสูงกว่ากัน ถือว่ากลุ่มนั้นเป็นผู้ชนะ แต่ในการประยุกต์รวมเข้ากับการสัมมนานั้น จะมุ่งให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ แง่คิด รู้จักการทำงานเป็นทีม และความสามัคคีมากกว่า

          
      ฉะนั้นความสำคัญของคะแนน และการเอาชนะกันจึงเป็นเรื่องรองลงไปปัญหาสำคัญในการจัดกิจกรรม"Walk Rally" นั้น คือ การเตรียมความพร้อม ทั้งในด้านกำลังคน ตลอดจนอุปกรณ์ และกิจกรรมที่มี ความเหมาะสม ฉะนั้นจึงควรมีการประชุม คณะกรรมการจัดกิจกรรมล่วงหน้า เพื่อลดปัญหาติดขัดในการดำเนินการภายหลัง

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการ จัดกิจกรรม "Walk Rally"

1. จำนวนกลุ่มผู้เล่น
      หากผู้เล่นมีจำนวนน้อย ก็จะเกิดความสะดวกมากกว่าผู้เล่นจำนวนมากเนื่องจากดูแลง่ายและใช้อุปกรณ์ใน การทำกิจกรรมน้อยกว่า สำหรับการแบ่งกลุ่มนั้น ในแต่ละกลุ่มไม่ควรมีสมาชิกมากจนเกินไป เพื่อให้สมาชิก ทุกคนได้มีโอกาสทำกิจกรรมอย่างทั่วถึง

2. จำนวนเจ้าหน้าที่
      หากเจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย ก็จะเกิดปัญหาในการดูแลเป็นอย่างมาก จึงไม่สามารถกำหนด
 

3. จำนวนกิจกรรม
      ให้มีจำนวนมากได้ อาจแก้ไขโดยการให้ เข้าฐานเพื่อทำกิจกรรม ทีละ 2 กลุ่มโดยให้ต่างกลุ่มต่างทำกิจกรรมของตัวเอง หรือให้แข่งขันกันระหว่างกลุ่มก็ ได้(แต่ต้องมีการสลับคู่กลุ่มกันบ้าง เพื่อความยุติธรรมในการแข่งขัน)
 

4. จำนวนฐาน
      จำนวนฐานที่จะมีต้องไม่มีจำนวนมากเกินไป เพราะจะทำให้สิ้นเปลือง ทั้งด้านอุปกรณ์ และกำลังคนรวมถึงความสามารถในการดูแล แต่ถ้าน้อยเกิน ไป ก็จะไม่สามารถจัดกิจกรรมให้มีรูปแบบหลากหลายได้มากนัก ส่วน ใหญ่ นิยมกำหนดให้จำนวนฐานมีจำนวนเท่ากับกลุ่มของผู้เล่น แล้วใช้ วิธีการเวียนฐาน ในการดำเนินกิจกรรม
 

5. สภาพแวดล้อม
      ก) สถานที่  มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมหรือไม่ (เหมาะสมหรือไม่) หากเป็นบริเวณชายหาด ควรตรวจสอบเวลาน้ำขึ้นน้ำลงด้วยเพราะจะมีผลต่อกำหนดการต่างๆ ในการจัดกิจกรรม
      ข) สภาพอากาศ  มักจะเกิดปัญหาในช่วงหน้าฝน ที่ต้องจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ผู้จัดจึงควรหาสถานที่ในร่ม หรือกิจกรรม อื่นๆ สำรองไว้ด้วย


ที่มา : www.siamhrm.com

Tools

ขนาดตัวอักษร

Share

ส่ง Email พิมพ์หน้านี้

บทความในหมวดหมู่เดียวกัน

เว็บไซต์เแนะนำ