www.hrtothai.com

 • You are here :  
 • Human Resource
 • HR Management
 • การแก้ไขปัญหา "การหยุดงาน" ของพนักงาน
การแก้ไขปัญหา "การหยุดงาน" ของพนักงาน
ผู้เข้าชม : 823

      หากท่านคิดว่า "ปัญหาการหยุดงาน" ไม่ใช่เรื่องที่เป็นปัญหาที่สำคัญขององค์การแล้วล่ะก็ ท่านอาจต้องคิดใหม่ หากได้ลองคิด "ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการหยุดงาน" เหล่านี้ เช่น


     •   ต้องจ้างคนมากกว่าที่ควรจะจ้างอีก 10%

     •   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

     •   สูญเสียเวลาที่จัดหรือมอบหมายงานเพื่อทำแทนคนที่หยุดงานไป

     •   ค่าล่วงเวลาเพื่อจัดคนแทน หรือทำงานแทนคนที่หยุดไป

     •   ของเสียในกระบวนการผลิตเนื่องจากคนมาแทนไม่เก่งงาน

     •   ส่งของไม่ทันเวลา - ลูกค้าโวย

     •   ยอดขายตกเพราะไม่มีคนรับงานขาย หรือแก้ปัญหาของลูกค้า

     •   เสียเป็นแสนๆ และทำให้เสียเปรียบคู่แข่งขัน

     แต่ละองค์การคงสูญเสียไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับว่าองค์การใดมีปัญหาการหยุดขาดงานมากน้อยต่างกันแค่ไหน แต่ที่แน่ๆ รับรองว่าเป็นเงิน "มหาศาล" ไม่เชื่อลองคำนวณออกมาดูซิครับ รับรอง "นาย" เห็นเมื่อไร HR มีงานทำอีกเยอะ

มูลเหตุที่ทำให้มีการหยุดงาน มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา ทั้งปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน และปัจจัยบุคคล ซึ่งพอแยกกว้างๆ ได้ดังนี้

ปัจจัยภายนอก

     •   สัญชาติ, เชื้อชาติ

     •   ฤดูกาล

     •   กฎหมาย

       ผลประโยชน์ตามกฎหมาย

ปัจจัยภายใน

     •   ขนาดและประเภท

     •   ทัศนคติของฝ่ายจัดการ

     •   คุณภาพของหัวหน้างาน

     •   นโยบายบุคคล

     •   สภาพการทำงาน

     •   โครงการรักษาพยาบาล

ปัญหาบุคคล

         เพศ, อายุ

       •   ตำแหน่งหน้าที่

       •   ชั่วโมงทำงาน

       •   ค่าจ้าง

       •   ความพอใจในงาน

       •   การเดินทาง

       •   สภาพร่างกาย

       •   ปัญหาทางบ้าน

  และหากถามให้เจาะจงลงไปอีกว่า "ทำไมจึงหยุดงาน" ก็น่าจะได้แก่ประเด็นต่างๆเหล่านี้

       •   การมาทำงานเป็นปัญหา

       •   ความกดดันจากนอกงาน

       •   งานไม่จูงใจ

       •  ความสนุกสนานนอกงาน

       •   ถูกชักจูงในทางที่ผิด

       •   หยุดเพื่อแกล้งหรือแก้เผ็ด

       •   ไม่ชอบงานบางอย่าง

       •   ความสัมพันธ์ในงานไม่ดี

       •   ป่วยจริง

       •   ภาระกิจนอกงานที่มีความสำคัญเหนือกว่า

       •   นิสัยไม่ดีชอบหยุดงาน

       •   หน่วยงานละเลยการมาทำงาน


      
  อีกทั้งยังมีผลการวิจัยที่สำคัญ ที่เกี่ยวกับการหยุดงานมาให้ดูกันอีก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบว่า การหยุดงานเกิดจากอะไร ควรแก้อย่างไร ลองดู "สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการหยุดงาน" เหล่านี้ดูครับ

      
     การควบคุมอัตราการหยุดงานจะได้ผลกว่า ถ้าใช้มาตรการแบบ "ไม้แข็ง" และ "ไม้นวม" ควบกันไป ทั้งขู่และปลอบ

       •   ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตาม การลดอัตราการหยุดงานจำต้องอาศัยปัจจัยสำคัญคือ
            1.  ค้นหาสาเหตุและการวิเคราะห์
            2.  
  ความเพียรพยายามในการสื่อข้อความ การจูงใจ และการควบคุม

          สภาพการทำงาน เช่น ความร้อน แสงเสียง การระบายอากาศ มิใช่ประเด็นสำคัญอย่างที่คิด แต่ก็อาจจะเป็นตัวกระตุ้นและพนักงานก็มักจะไม่แสดงออกถึงความไม่พอใจด้วยการ หยุดงานมากๆ สภาพร่ายกายเสียอีกที่เป็นปัญหา

          ลักษณะงาน เช่น งานไม่ท้าทาย ทำแล้วเบื่อ รวมถึงสภาพวะแวดล้อมของสังคมในที่ทำงานเป็นมูลเหตุที่สำคัญเหมือนกัน

       •   อัตราการหยุดงานใน กลุ่มคนที่น้อยกว่า เช่น ระหว่าง 3 - 5 คน ในแต่ละหน่วยงานทั้งนี้ เพราะความรักและความผูกพัน และความเกรงใจระหว่างคนในกลุ่ม

       •   คุณภาพของการบังคับบัญชา ถือว่าเป็นตัวแปรที่สำคัญมากในการควบคุมและลดอัตราการหยุดงาน

       •   งานวิจัยพบว่า ความมีประสิทธิผลในการควบคุมและลดอัตราการหยุดงานขึ้นอยู่กับการฝึกอบรมใน เรื่องการควบคุมอัตรการหยุดงาน และการสื่อข้อความและความเพียรพยายามของฝ่ายบริหารระดับสูง

       •   สถานประกอบการที่ ประสบความสำเร็จมักจะมีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการหยุดงานของ พนักงาน และมีการแถลงนโยบายและวิธีการในเรื่องการหยุดงานอย่างแน่ชัด ทั้งนี้ รวมถึงการตัดค่าจ้างเมื่อหยุดงานที่ไม่ถูกระเบียบ และการลงโทษทางวินัยด้วย

       •   นอกเหนือจากข้างต้น การพูดคุยระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องในเรื่องการมาทำงานก็เป็นปัจจัยที่สำคัญ และการปรุงแต่งงานให้เป็นที่ท้าทายหรือทำแล้วสนุกก็เป็นประเด็นที่สำคัญอีก เช่นกัน

       •   งานวิจัยยังไม่พบว่าการลดอัตราการหยุดงานจะได้ผลกว่าถ้าได้มีการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงมิใช่ดู แต่อาการอย่างคร่าวๆ เท่านั้น และจะต้องแก้ไขเป็นกรณีๆ ไปจะหาวิธีที่ใช้ได้ผลทุกกรณีย่อมเป็นการยากและมักไม่ค่อยได้ผล พูดกันอย่างง่ายๆ ต้องดูกันเป็นรายๆ ไป

       •   อัตราการหยุดงานจะต่ำกว่าถ้าหัวหน้างานใช้รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแทนที่จะเป็นเผด็จการ

       •   อัตราการหยุดงานจะต่ำกว่า ถ้าหัวหน้างานได้รับการฝึกอบรมทางด้านการบังคับบัญชา

       •   อัตราการหยุดงานจะสูงในกลุ่มคนระหว่าง 20 - 30 คน

      
  ได้แง่คิดเยอะไหมครับจากสรุปงานวิจัยเหล่านี้ และจะให้ดียังมีข้อมูลที่นำมาฝากอีก หากต้องการหาทางลดอัตราการหยุดงานอย่างจริงจัง ข้อมูลนี้จากผู้มีประสบการณ์ที่ช่ำชองในการลดอัตราการหยุดงานครับ  สิ่งที่จะช่วยให้ลดได้


     
     ชี้แจงให้พนักงานทราบถึงปัญหาและผลเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการหยุดงาน พร้อมกับของความร่วมมือ

       •   แจ้งให้ทราบถึงเป้าหมายของโรงงานและเป้าหมายของแผนก

       •   แสดงกราฟเพื่อแจ้งให้ทราบถึงผลคืบหน้าว่าได้เป้าหรือพลาดเป้าอย่างไร

       •   วิเคราะห์อัตราการหยุดงานของแผนกว่าประกอบด้วยการลาประเภทใดบ้าง

       •   วิเคราะห์รายละเอียดสำหรับผู้ที่หยุดงานมากๆ

       •   เรียกมาพูดคุยเพื่อที่จะค้นหาสาเหตุ พยายามให้หาทางออกด้วยตนเอง ถ้าเป็นปัญหาส่วนตัว บันทึกการพูดคุยไว้ด้วย

       •   รวบรวมระเบียบการลาทั้งหมดและแจกจ่ายให้พนักงานทราบอีกครั้งหนึ่ง

       •   ย้ำเรื่องการให้แจ้งเมื่อหยุดงาน

       •   ขอความร่วมมือจากผู้ นำสหภาพแรงงานในแผนกและให้รายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายสงสัยว่าจะใช้สิทธิในทาง มิชอบ หรือหยุดงานมากด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง

       •   จัดทำรายชื่อพนักงานผู้มีเกียรติ หรือผู้ที่มีประวัติการทำงานยอดเยี่ยม

       •   จัดให้มีการติดตามผลภายหลังและพูดคุยเป็นระยะๆ

       •   ขอให้แพทย์และพยาบาลตรวจสอบให้ละเอียดกว่าเดิม

       •   ทุกครั้งที่มีการประชุมกับสหภาพแรงงาน นำเรื่องอัตราการหยุดงานขึ้นมาพูด

       •   จัดประชุมกับหัวหน้าระดับล่างเพื่อประเมินผลว่า อัตราหยุดงานในหน่วยย่อยเป็นเช่นใด

       •   พูดคุยเรื่องปัญหาการหยุดงานกับหัวหน้างานในแผนกเสมอๆ

       •   คอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้คำปรึกษาชี้แนะถ้าเห็นว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่องาน

       •   ใช้มาตรการเด็ดขาดถ้าไม่ดีขึ้น

       •   ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวก

       •   ปรับปรุงความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาและสภาวะความเป็นผู้นำ

       •   ส่งผู้ที่หยุดงานมากๆ ไปตรวจสุขภาพเพื่อสร้างหลักฐาน สำหรับผู้ที่หยุดเพราะป่วยจริงก็ควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพ รักษาและเยียวยา

       •   รณรงค์เรื่องอุบัติเหตุนอกงาน

       •   ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬาและเน้นหนักเรื่องโภชนาการ รวมทั้งการพักผ่อน

       •   แสดงตังอย่างที่ดีให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เห็นโดยการมาทำงานอย่างสม่ำเสมอ

       •   ระวังเรื่องปริมาณงานที่มากเกินไป การทำงานหนักเกินกำลังและไม่ปลอดภัย

       •   พยายามแก้ไขข้อร้องทุกข์โดยเร่งด่วนและเป็นธรรม

       •   ก่อนอนุมัติการลาพยายามสอบให้ละเอียด ทั้งนี้ รวมถึงคำร้องขอลาป่วย ซึ่งแพทย์ได้ลงลายมือชื่อแล้วด้วย

       •   ชมเชยผู้ที่หยุดงานน้อยๆ หรือไม่หยุดเลยอยู่เสมอๆ

       •   กำหนดนโยบายว่าด้วยการลา ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

       •   ประสานงานกับฝ่ายบุคคลเพื่อขอคำพิพากษาศาลฎีกาว่าด้วยการเลิกจ้าง หรือการลงโทษทางวินัยว่าด้วยการขาดงาน

       •   ฝึกคนแทนหรือฝึกให้คนทำงานได้หลายหน้าที่

       •   ออกหนังสือชมเชย หรือหนังสือแสดงความยินดีแก่ผู้ที่มีประวัติการทำงานดี

       •   เปลี่ยนเป้าหมายไปเรื่อยๆ

       •   กำหนดให้หัวหน้าหน่วยต่างๆ อธิบายเหตุผลว่าทำไมจึงไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้

       •   จัดให้มีการแข่งขันกันในระหว่างหน่วยต่างๆ โดยออกรายงานเปรียบเทียบ

       •   สลับวันหยุดเพื่อให้หยุดติดต่อกัน

       •   ผลักดันหาทางแก้แบบฟอร์มประเมินผลโดยเน้นการมาทำงาน

       •   ใช้การมาทำงานอิงกับการขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัส

       •   ใช้ประวัติการมาทำงานเป็นปัจจัยในการลดหย่อนผ่อนโทษ

       •   ส่งพนักงานผู้มีปัญหา และไม่สามารถจะแก้ไขได้พบนักจิตวิทยา

       •   เน้นการคัดเลือกพนักงานใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุที่ออกจากงาน ที่อยู่และสุขภาพ

       •   จัดให้มีการฝึกอบรมหัวหน้าหน่วย เรื่อง การปกครองและการบังคับบัญชาที่ดี

       •   ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารงานโดยใช้หลักประชาธิปไ  ที่มา : www.hrcenter.co.th

  Tools

  ขนาดตัวอักษร

  Share

  ส่ง Email พิมพ์หน้านี้

  บทความในหมวดหมู่เดียวกัน

  เว็บไซต์เแนะนำ