www.hrtothai.com

HR Champion : หมุนเวียนเรียนงานในองค์กร
ผู้เข้าชม : 2215         องค์กรชั้นนำส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญต่อการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ของคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์กร...เพื่อให้การบริหารงานดำเนินไปด้วยความราบรื่นและต่อเนื่อง

        ดังนั้น การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้นำองค์กรในอนาคตให้มีความรอบรู้ ธุรกิจ มีทักษะในการบริหารจัดการและภาวะผู้นำจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง


      
ผู้เขียนขอเสนอวิธีการจัดตารางหมุนเวียนเรียนงานภายในองค์กร ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญดังนี้

         1) การจัดทำ Model การเรียนรู้ เพื่อสร้างความรอบรู้ในการปฏิบัติงานขององค์กร (All Rounded Executive Development Model)

         หน่วยงาน HRD ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าสายงานหลักของธุรกิจ เพื่อรวบรวมหัวข้อความรู้ที่สำคัญในการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของแต่ละสายงาน พร้อมทั้งระบุผู้เชี่ยวชาญแต่ละหัวข้อไว้อย่างชัดเจน

         2)กำหนดวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Define Learning Methodologies)

         นอกจากจัดทำหัวข้อการเรียนรู้สำหรับแต่ละสายงานแล้ว HRD ควรจะต้องเสนอแนะวิธีการเรียน การสอนงานที่เหมาะสมกับแต่ละหัวข้อการเรียนรู้นั้นๆ

         ซึ่งอาจประกอบด้วยการพัฒนาหลากหลายวิธีนอกเหนือจากการเรียนรู้ตัวต่อตัว (One on One Coaching) กับผู้เชี่ยวชาญแต่ละหัวข้อ แต่รวมถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ทำงาน (Peer Group Discussion)

         การมีโอกาสเข้าไปร่วมประชุม (Meeting Observing)   การไปเป็นคณะทำงาน  (Working  Team) หรือการลงไปปฏิบัติงานในช่วงสั้นๆ โดยมีผู้ชำนาญการคอยดูแลให้คำแนะนำ ฯลฯ

         ดังนั้น ในแต่ละหัวข้อความรู้จะมีการระบุวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน โดยคำนึงถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้เป็นสำคัญ อาทิเช่น หัวข้อเรียนรู้ด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด ควรใช้วิธีการอธิบายเชิงวิเคราะห์ (One on One Coaching)

         หากเป็นหัวข้อด้านการดูแลตัวแทนผู้จัดจำหน่าย ก็ควรเลือกวิธีการไปดูงานในภาคปฏิบัติหรือการร่วมช่วยสนับสนุนงานกับผู้ ปฏิบัติงานโดยตรง (Near the Job Coaching) เป็นต้น


         3) กำหนดตารางการหมุนเวียนเรียนงานในสายงานต่างๆ (Design  Executive Mobilized Learning Program) HRD หารือร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้

         ซึ่งระยะเวลาในการเรียนรู้ธุรกิจโดยรวมขององค์กรทั้งหมด อาจจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ในระหว่างที่เรียนรู้งานในแต่ละสายควรจะมีการจัดเวลาให้พบกับคณะผู้บริหาร ระดับสูงเป็นช่วงๆ (Top Executive Insights Session) เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด รวมทั้งการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

         เพื่อจะได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจให้ชัดเจนขึ้น และสามารถต่อยอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้โดยในขณะเดียวกัน คณะผู้บริหารก็จะเห็นถึงความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนรู้ นั้นๆ ด้วย

         เมื่อจัดทำ Model การเตรียมความพร้อมของผู้นำในอนาคต รวมทั้งกำหนดผู้ถ่ายทอดในแต่ละหัวข้อ ตลอดจนวิธีการเรียนรู้แล้วนั้น ก่อนที่จะเริ่มให้ผู้มีศักยภาพสูงทั้งหลายที่จะมาเข้าสู่แผนการพัฒนาดัง กล่าว HRD ควรจัดให้มีการปฐมนิเทศให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งคณะผู้ถ่ายทอด กลุ่มผู้เรียน และคณะผู้บริหารระดับสูง

         เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ วิธีการต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง และส่วนร่วมในการพัฒนาและติดตามผลความก้าวหน้าในการเตรียมพร้อมของกลุ่มผู้ เรียน ซึ่งเป็นผู้มีศักยภาพสูงเหล่านี้ต่อไป

         จะเห็นได้ว่า วิธีการหมุนเวียนเรียนงานกันในองค์กรดังกล่าวนี้ ช่วยเตรียมความพร้อมของผู้นำในอนาคตให้สามารถเข้าใจภาพรวมของการทำธุรกิจ ทั้งระบบ

         อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานกับสายงานต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 
  
ที่มา : www.bangkokbiznews.com

Tools

ขนาดตัวอักษร

Share

ส่ง Email พิมพ์หน้านี้

บทความในหมวดหมู่เดียวกัน

เว็บไซต์เแนะนำ