www.hrtothai.com

  • You are here :  
  • Law
  • กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
ผู้เข้าชม : 2642

                                                                                                                                           เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายโดยกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมวด13 มาตรา126 โดยให้มีกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงานหรือตาย หรือในกรณีอื่นตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

     การบริหารงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ดำเนินงานโดยคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 กำหนดให้เป็นคณะกรรมการแบบไตรภาคี อันประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายละ 5 คนรวม 15 คน โดยมีกลุ่มงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง และประสานงานการดำเนินงานต่างๆ โดยรัฐบาลได้จัดสรรเงินอุดหนุนในการดำเนินงาน คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหาร การจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง รวมทั้งกำหนดระเบียบต่าง ๆ ในการดำเนินงาน

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

     คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกจ้างไว้ 2 กรณี คือ 

     1. กรณีนายจ้างไม่จ่ายเงินค่าชดเชย และเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับความเดือดร้อน

         มีเงื่อนไขการจ่าย คือ เมื่อพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชย และนายจ้างมิได้จ่ายเงินตามคำสั่งฯ ซึ่งนายจ้างไม่นำคดีไปสู่ศาลภายใน 30วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง และคำสั่งเป็นที่สุดแล้ว อัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีค่าชดเชยให้จ่ายดังต่อไปนี้

               สามสิบเท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันที่ลูกจ้างพึงได้รับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 120 วันแต่ไม่ครบ 6 ปี

               หกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันที่ลูกจ้างพึงได้รับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 6 ปีขึ้นไป

 

     ขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาการจ่ายเงินสงเคราะห์ กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย

      ลูกจ้างร้องทุกข์กรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้าง
      พนักงานตรวจแรงงานสอบสวนข้อเท็จจริง 
      กรณีลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงิน พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินค่าชดเชยตามคำสั่งฯ 
      ถ้านายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยตามคำสั่งฯ ของพนักงานตรวจแรงงาน ภายใน15 วันนับแต่ทราบ หรือถือว่าได้ทราบ
      นายจ้างไม่นำคดีไปสู่ศาลภายใน 30 วัน และคำสั่งเป็นที่สุดแล้ว 
      ลูกจ้างยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ 
      เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ 
      จ่ายเงินสงเคราะห์แก่ลูกจ้าง  

                                                                                                                                          2. กรณีนายจ้างไม่จ่ายเงินอื่นนอกจากค่าชดเชย
        กรณีเงินอื่น คือ ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และ เงินอื่น ๆ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น การที่ลูกจ้างจะได้รับเงินกรณีนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างด้วย คือ พนักงานตรวจแรงงาน ได้มีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินแล้ว และนายจ้างมิได้จ่ายเงินตามคำสั่งฯ อัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้างให้จ่ายไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันที่ลูกจ้างพึงได้รับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

 

โดย : น.นายรอบรู้

แหล่งที่มา : http://www.one-stophr.com/knowledgeHR/show_new.php?id=122

Tools

ขนาดตัวอักษร

Share

ส่ง Email พิมพ์หน้านี้

บทความในหมวดหมู่เดียวกัน

เว็บไซต์เแนะนำ