www.hrtothai.com

  • You are here :  
  • Law
  • การใช้แรงงานหญิง
การใช้แรงงานหญิง
ผู้เข้าชม : 2030

                                                                                                          การใช้แรงงานหญิง


     ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ม.38 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างที่เป็นหญิงทำงานงานบางประเภทที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้างหญิงได้แก่

     • งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ต้องทำใต้ดิน ใต้น้ำ ในถ้ำ ในอุโมงค์ หรือปล่องในภูเขา เว้นแต่ลักษณะของงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้างนั้น

     • งานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป

     • งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ

     • งานอื่นที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

                                                                                                                                    งานที่ห้ามหญิงมีครรภ์ทำงาน 

     ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ม.39 ห้ามนายจ้างให้หญิงมีครรภ์ทำงานระหว่างเวลา 22.00 น.ถึงเวลา 06.00 น. ทำงานล่วงเวลา ทำงานในวันหยุด หรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งในงานดังนี้

     • งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน

     • งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ

     • งานยก แบก หาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน 15 กิโลกรัม

     • งานที่ทำในเรือ

     • งานอื่นที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

                                                                                                                                    ข้อยกเว้นที่ให้หญิงมีครรภ์ทำงานได้

     ในงานบางประเภท กฎหมายได้กำหนดให้นายจ้างสามารถให้ลูกจ้างที่เป็นหญิงมีครรภ์ทำงานล่วงเวลาได้ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2541 ลว. 22 สิงหาคม 2541

     • งานในตำแหน่งผู้บริหาร ได้แก่ นักบริหารของหน่วยงาน อันได้แก่ ผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการฝ่ายผลิต เจ้าหน้าที่บริหารของหน่วยงาน ผู้กำหนดและวางนโยบายขององค์กรต่างๆ

     • ทำงานในงานวิชาการ ได้แก่ ผู้ที่ทำงานวิจัย วิเคราะห์ และนำความสามารถทางวิชาชีพและวิชาการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในงานเทคนิค เศรษฐศาสตร์ สังคม อุตสาหกรรม และการปกครองและผู้ทำงานทางด้านวิจัย พัฒนา และวิเคราะห์เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนประกอบ คุณสมบัติ และการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ

     • ทำงานในงานธุรการ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปในสำนักงาน ผู้จัดระบบงานธุรการ และควบคุมดูแลงานประจำวันของสำนักงาน หรือสถานประกอบการนั้นประสานงานในสำนักงานในงานธุรการของสำนักงาน

     • ทำงานในงานเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน ได้แก่ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการทำบัญชี ทางการเงิน และบัญชีลูกค้าและบัญชีอื่นๆ ผู้ทำงานเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน พนักงานธนาคารฯลฯ

     งานที่มีลักษณะเหล่านี้ นายจ้างสามารถให้ลูกจ้างที่เป็นหญิงมีครรภ์ทำงานล่วงเวลาได้ โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหญิงนั้น การห้ามลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์ทำงานในวันหยุด ทำงานล่วงเวลา และการทำงานในช่วงเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 06.00 น.นี้ กฎหมายไม่ได้กำหนดว่า หญิงนั้นจะต้องมีครรภ์กี่เดือน ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว หากลูกจ้างไม่แจ้งให้ทราบ นายจ้างก็อาจจะไม่ทราบก็ได้ แต่หากลูกจ้างหญิงแจ้งการมีครรภ์ให้ทราบ หรือนายจ้างได้ทราบแล้ว ก็คือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

การทำงานตอนกลางคืน 

     ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ม.40 กรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างหญิงทำงานในช่วงเวลา 24.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. และหากพนักงานตรวจแรงงานเห็นว่า งานนั้นอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงนั้น ให้พนักงานตรวจแรงงานรายงานต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาและมีคำสั่งให้นายจ้างเปลี่ยนเวลาทำงานหรือลดชั่วโมงทำงานได้ตามที่เห็นสมควร และให้นายจ้างปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว

 

แหล่งที่มา : http://www.one-stophr.com/knowledgeHR/show_new.php?id=55

Tools

ขนาดตัวอักษร

Share

ส่ง Email พิมพ์หน้านี้

บทความในหมวดหมู่เดียวกัน

เว็บไซต์เแนะนำ