www.hrtothai.com

  • You are here :  
  • Law
  • การเกษียณอายุ
การเกษียณอายุ
ผู้เข้าชม : 1276

                                                                                                                                           ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯมิได้มีการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของการเกษียณอายุไว้ ซึ่งการเกษียณอายุก็คือการที่นายจ้างกำหนดวันสิ้นสุดของสัญญาจ้างเอาไว้ล่วงหน้าโดยกำหนดไว้โดยชัดแจ้งในข้อบังคับการทำงาน ผลของการสิ้นสุดของสัญญาจ้างในลักษณะเช่นนี้ เป็นการเลิกจ้างที่นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยตาม ม. 118

                                                                                                                                   

การเกษียณอายุจะต้องประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์คือ

     1. เป็นการแสดงเจตนาของนายจ้างที่จะให้ลูกจ้างออกจากงาน
     2. เนื่องเพราะสูงอายุ
     3. มีการกำหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานไว้แล้วอย่างชัดแจ้ง
     4. เป็นการให้ออกจากงานตามเกณฑ์อายุและช่วงเวลาที่กำหนด

     นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

 

 

แหล่งที่มา  http://www.one-stophr.com/knowledgeHR/show_new.php?id=30>

Tools

ขนาดตัวอักษร

Share

ส่ง Email พิมพ์หน้านี้

บทความในหมวดหมู่เดียวกัน

เว็บไซต์เแนะนำ