www.hrtothai.com

  • You are here :  
  • Law
  • การจ่ายค่าจ้าง
การจ่ายค่าจ้าง
ผู้เข้าชม : 1009

                                                                                                                                            ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ม.53 ได้กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างโดยเท่าเทียมกันไม่ว่าเป็นลูกจ้างชายหรือหญิง หากว่าเป็นงานที่มีลักษณะและคุณภาพของงานที่ทำเป็นอย่างเดียวกัน นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้าง รวมทั้งค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ในอัตราเดียวกัน 

     การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุดต้องเป็นเงินตราไทย หากนายจ้างจะจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน

     • นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง คือ สถานที่ที่ลูกจ้างปฏิบัติงาน หากนายจ้างจะจ่ายที่สถานที่อื่นต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน

                                                                                                                                      กำหนดเวลาในการจ่ายค่าจ้าง

                                                                                                                                           • ลูกจ้างรายวัน รายเดือน รายชั่วโมง หรือรายระยะเวลาอื่นที่ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือลูกจ้างตามผลงานโดยคำนวณค่าจ้างเป็นหน่วย นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

     • กรณีที่มีการคำนวณค่าจ้างเกินกว่าระยะเวลาหนึ่งเดือน กำหนดเวลาในการจ่ายให้นายจ้างและลูกจ้างให้เป็นไปตามที่ตกลงกัน

     • การคำนวณค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ให้นายจ้างจ่ายเดือนละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง


กำหนดการจ่ายค่าจ้างกรณีเลิกจ้างลูกจ้าง

     กรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด ตามสิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับภายใน 3 วันนับจากวันที่นายจ้างมีคำสั่งเลิกจ้าง


แหล่งที่มา: http://www.one-stophr.com/knowledgeHR/show_new.php?id=18

Tools

ขนาดตัวอักษร

Share

ส่ง Email พิมพ์หน้านี้

บทความในหมวดหมู่เดียวกัน

เว็บไซต์เแนะนำ