www.hrtothai.com

คนกับงานไม่สมพงษ์ 3 ต้นเหตุดันความต้องการ..เปลี่ยน
ผู้เข้าชม : 2939
 • หลายองค์กรเจอปัญหาหนัก คนไม่เหมาะสมกับงาน
 • ปัญหา 3 ประการที่ส่งผลต่อความต้องการบุคลากรเปลี่ยนไป
 • ตัวเลขคนว่างงานแม้จะน้อย แต่แรงงานคุณภาพขาดแคลนตั้งแต่กรรมกรยันผู้บริหาร
 • การปรับตัวรับการเข้ามาของ Human Age 

       ไซมอน แมททิวส์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย และวรรณชัย ไพบูลย์บารมี ผู้อำนวยการด้านการเงินและทรัพยากรบุคคล แมนพาวเวอร์กรุ๊ป กล่าวว่า ปัจจุบันองค์กรจำนวนมากประสบปัญหาไม่สามารถหาบุคลากรที่เหมาะสมมาทำงานได้ แม้จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม ขณะเดียวกันรูปแบบของธุรกิจจัดหาแรงงานในประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่เพียงจัดหาคนเข้ามาทำงาน หรือเป็นเพียงฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรเท่านั้น แต่ปัจจุบันฝ่ายทรัพยากรบุคคลเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจมากขึ้น
         
       ดังนั้น จึงต้องให้ความสำคัญกับการจัดหาคนให้เข้ามาทำงานให้พร้อม และเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจาก ประการแรก การไหลบ่าของเทคโนโลยี ประการที่สอง การเพิ่มขึ้นของคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศที่ทะลักเข้าสู่ตลาดเมืองไทย ประการที่สาม ความต้องการของผู้บริโภคที่มีมากขึ้น และหลากหลายขึ้น
         
       ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ตลาดแรงงานต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพ และมีความสามารถในการทำงานลักษณะองค์รวม

                                           


       สำหรับตลาดแรงงานของไทยปัจจุบัน หากมองในภาพรวมจะพบว่ามีอัตราการว่างงานค่อนข้างต่ำที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยอยู่ที่ประมาณ 0.8% หรือคิดเป็นจำนวนคนว่างงานประมาณ 2 แสนคน โดยตำแหน่งที่ยังขาดแคลนพบว่าอยู่ในระดับพนักงานระดับกรรมกร ไปจนถึงผู้บริหาร
         
       แม้ตัวเลขการว่างงานจะน้อย แต่ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานเป็นเรื่องตรงกันข้าม ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ขององค์กรหากต้องการอยู่รอด และเติบโต ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง เมื่อเป็นเช่นนี้องค์กรต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีโซลูชั่นที่สามารถปรับให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของตนได้ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพื่อเชื่อมโยงแบรนด์และโซลูชั่นต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
         
        ในฐานะของผู้ริเริ่มคิดค้นโซลูชั่นการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม เรากำลังจะเปิดการบริการรูปแบบใหม่ซึ่งถือว่าเป็นการบริการรูปแบบใหม่ครั้งแรกของไทย นั่นคือการนำเสนอโซลูชั่นต่างๆ ให้แก่ลูกค้าได้แบบครบวงจร ตั้งแต่การสรรหาบุคลากรและการประเมิน การฝึกอบรมและการพัฒนา การบริหารจัดการด้านอาชีพ การช่วยคนหางานหลังถูกเลิกจ้าง การรับเหมาแรงงาน และการให้คำปรึกษาด้านแรงงาน โดยอาศัยความร่วมมือกัน เพื่อช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในเวทีการค้าได้
        
       สำหรับบริการต่างๆ ของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประกอบด้วย 1. แมนพาวเวอร์ กรุ๊ป โซลูชั่น เป็นบริการด้านทรัพยากรมนุษย์และการรับเหมาแรงงานให้แก่องค์กรต่างๆ รวมทั้งการริเริ่มใหม่ๆ ด้านแรงงานซึ่งมุ่งเน้นผลลัพธ์ จะดำเนินการโดยร่วมรับผิดชอบทั้งด้านความเสี่ยงและผลตอบแทนกับองค์กร 2. Experis การจัดหาทรัพยากรทางวิชาชีพและโซลูชั่นการจัดหาแรงงานสำหรับโครงการต่างๆ ซึ่งช่วยผลักดันกิจการขององค์กร
         
       ผู้อำนวยการด้านการเงินและทรัพยากรบุคคล กล่าวว่า จากการดำเนินกิจการในกว่า 50 ประเทศ Experis จัดหาบุคลากรที่มีทักษะความสามารถซึ่งปฏิบัติงาน 53 ล้านชั่วโมงในแต่ละปี ซึ่งเป็นบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม การเงินและการบัญชี และสุขภาพ
         
       3. Manpower  คือผู้นำด้านการจัดหาแรงงานทั้งแบบเฉพาะกิจและแบบประจำ ซึ่งเป็นกิจการหลักของบริษัท ดำเนินการโดยอาศัยความผสมผสานด้านทักษะความชำนาญในระดับสากลและระดับท้องถิ่น ทำให้มีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป ตลอดจนสามารถจัดหาโซลูชั่นด้านบุคลากรได้อย่างต่อเนื่อง และ4. Right Management คือบริษัทที่ช่วยคนหางานหลังถูกเลิกจ้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นผู้นำในระดับโลกเกี่ยวกับโซลูชั่นการบริหารจัดการแรงงานที่มีทักษะความสามารถและการบริหารจัดการด้านอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงผลการดำเนินงานทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมที่สุด เพื่อช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ
         
        “การบริการรูปแบบใหม่นี้เราจะเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์ส่วนหนึ่งของลูกค้า เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการจัดการในส่วนที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก เพื่อให้ลูกค้ามีเวลาไปให้ความสำคัญกับงานที่สำคัญกว่า ตัวอย่างเช่น เราสามารถจัดการกับแผนกทรัพยากรบุคคลในส่วนของการจัดหาแรงงานทั้งระบบ ตั้งแต่การคัดเลือกใบสมัครที่มีมากมายเกินกว่าที่ทางลูกค้าจะพิจารณาได้ทั้งหมด การสัมภาษณ์งาน รวมไปถึงเมื่อเข้ามาทำงานแล้ว มีการบริการวัด KPI ในการดำเนินงาน หรือเข้าไปช่วยลูกค้าในส่วนของการจัดการทั้งขบวนการ หรือขบวนการหนึ่งในขั้นตอนการผลิต ซึ่งแตกต่างจากวิธีการจัดหางานในรูปแบบเดิมที่มีหน้าที่เพียงจัดหาคนเข้ามาทำงานเท่านั้น โดยไม่สนใจถึงกระบวนการต่อไปในการทำงานว่าสามารถทำงานได้ประสบความสำเร็จหรือมีประสิทธิภาพหรือไม่ การบริการในรูปแบบนี้สามารถตอบสนองความต้องการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในผลลัพธ์ของงานที่เกิดขึ้น
         
       อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสถานการณ์และความไวต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Human Age ทั้งในส่วนขององค์กรที่จะเข้ามาใช้บริการ คู่แข่ง สภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ สุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กล่าวว่า ทำให้บริษัทต้องวางแผนเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของ Adaptation & Dynamic Corporateปรับตัวด้วยการทำตลาดเชิงรุกทั้งระบบ คน และเครื่องมือต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรม
         
       เราวางแผนการใช้เครื่องมือทั้งการสื่อสารแบบ Above The Line และ Below The Line แบบผสมผสานกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดด้วยยุทธวิธีแบบป่าล้อมเมือง เพื่อทำให้เกิด Candidate Attraction ตามหัวเมืองใหญ่ที่สาขาเราตั้งอยู่ อาทิ ลำพูน สงขลา และกลุ่มอีสเทิร์น ซีบอร์ด ด้วยการส่งหน่วย Commando ลงพื้นที่รับสมัครตามย่านชุมชนต่างๆ และเพิ่ม
  การเข้าถึงด้วยการส่ง
  Direct Mail ไปกับฐานลูกค้าและการทำ Tele-Sale ควบคู่กัน  ที่มา : ผู้จัดการ Online

  คุณ hrtothai

  เป็นสมาชิกเมื่อ

  16 ธันวาคม 2554

  ความคิดเห็นที่ 1 | 23 เมษายน 2555 01:54:50
  ขอบคุณครับ
  • 1 Result
  • Page 1/1
  • first
  • previous
  • 1
  •    page :
  • GO!

  Tools

  ขนาดตัวอักษร

  Share

  ส่ง Email พิมพ์หน้านี้

  บทความในหมวดหมู่เดียวกัน

  เว็บไซต์เแนะนำ