www.hrtothai.com

  • You are here :  
  • Law
  • การจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ
การจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ
ผู้เข้าชม : 2713

การจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ         

     • สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้แก่ลุกจ้าง

     • ส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัวให้แก่ลุกจ้างในการได้ดูแลบุตรอย่างใกล้ชิด

     • เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี ความเข้าใจร่วมกันระหว่างนายจ้างลูกจ้าง และความผูกพันที่มีต่อหน่วยงาน

     • สร้างการมีส่วนร่วมของลุกจ้าง และความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งศูนย์ลี้ยงเด็ก

     • ลดความขัดแย้ง อัตราการเข้า-ออกงาน และการขาดงาน

     • ลูกจ้างสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ และได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อนายจ้างที่ดีของเขา


ขั้นตอนในการดำเนินงาน         

     • สำรวจความต้องการของพนักงาน ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เพื่อจัดเตรียมเด็ก และกำหนดจำนวนเด็กให้เหมาะสมกับพื้นที่

     • จัดเตรียมสถานที่ที่ใช้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ

    

ที่ตั้ง ไม่อยู่ในบริเวณที่เสี่ยงอันตราย ได้แก่ บริเวณขนถ่ายแก๊ส น้ำมัน สารเคมี หรือสาร พิษ มลภาวะ ทั้งอากาศ แสง และเสียงที่มากเกินมาตรฐาน หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ต้องมีมาตรการป้องกันภาวะอุบัติภัยต่าง ๆ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

พื้นที่ใช้สอยโดยเฉลี่ยประมาณ 2.00 ตารางเมตร ต่อเด็ก 1 คน จัดให้บริเวณพื้นที่ในและนอกอาคารที่สะอาดและปลอดภัย เหมาะที่จะให้เด็กทำกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ คือ เล่นเรียนรู้ รับประทานอาหาร นอน และทำความสะอาดร่างกายแยกเป็นสัดส่วน จากห้องรับประทานอาหาร ห้องส้วม และที่พักเด็กป่วย

    • การบริหารจัดการ

• จัด ให้มีบุคลากรที่จำเป็นในการดำเนินงานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็ก เช่น เจ้าของกิจการผู้ดำเนินการ พยาบาล สถานพยาบาล ผู้เลี้ยงดูเด็ก ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ผู้ประกอบอาหาร ผู้ทำความสะอาด เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง ๆ อาจทำหน้าที่เกินกว่าหนึ่งประการได้แต่ต้องมีจำนวนที่เหมาะสมกับจำนวนเด็ก หรืออาจใช้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการและชุมชน

1. ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์

2. มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ต้องผ่านการตรวจสุขภาพก่อนปฏิบัติงาน

3. มีคุณวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และต้องผ่านการฝึกอบรม เรื่องการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก

• อัตราส่วนระหว่างผู้เลี้ยงดูเด็กกับเด็ก

เด็กอายุแรกเกิด – 2 ปี อัตราส่วน 1:3

เด็กอายุ 2 – 3 ปี อัตราส่วน 1:8
เด็กอายุ 3 – 4 ปี อัตราส่วน 1:12
เด็กอายุ 4 – 6 ปี อัตราส่วน 1:20

• การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์พี่เลี้ยงเด็ก ที่ให้บริการรับเลี้ยงเด็กต่ำกว่า 6 ปี ที่มีเด็กจำนวน 6 คนขึ้นไป ต้องได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง การขออนุญาตจัดตั้ง ให้ติดต่อขออนุญาตจัดตั้งได้ที่ ส่วนกลางให้ยื่นขอ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการโทร 02-659-6107,02-659-6113

ส่วนภูมิภาคให้ยื่นขอ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด ณ จังหวัดที่ขอจัดตั้ง

     การจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ มีหน่วยงานของรัฐทีมีบทบาทภารกิจ ในการส่งเสริม สนับสนุน อยุ่ 5 กระทรวง คือ


กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

     • ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานทั้งในและนอกระบบแก่นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

     • ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการและชุมชนเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้ใช้แรงงานและครอบครัว

     • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเรื่องศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการและชุมชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

     • การอนุญาตให้จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก

     • การตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

     • การสนับสนุนอาหารเสริมประเภทนม และสื่อพัฒนาการเด็กเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

     • การ ประชุม สัมมนา สำหรับเจ้าของหรือผู้ทำการของสถานรับเลี้ยงเด็ก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ วิธีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตลอดจนทราบถึงปัญหาอุปสรรคของการดำเนิน งานและการแก้ไข เพื่อให้เด็กที่ได้รับบริการได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของเด็กอย่างมีคุณค่า

     • การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานของสถานรับเลี้ยงเด็ก


กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

     • ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามบทบาทหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     • ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่นและชุมชน

     • ศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพของรูปแบบวิธีการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

     • ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

     • พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

     • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ


กระทรวงศึกษาธิการ

     • จัดทำนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานประกอบกิจการ

     • จัดทำมาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี และมาตรฐานตัวบ่งชี้การพัฒนาคุณภาพเด็ก ในสถานรับเลี้ยงเด็ก

     • ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ รูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการวิจัยรวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูพี่เลี้ยง

     • ติดตาม ดูแลคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย

     • ส่ง เสริมการจัดการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาต่อเนื่อง ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป

     • สนับสนุนมีส่วนร่วมในการปรับปรุง ซ่อมบำรุงศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการที่จดทะเบียนจัดตั้งโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ


กระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัย

     • สนับสนุนองค์ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพด้านต่าง ๆ เช่น โภชนาการ สุขาภิบาล อาหาร และน้ำ

     • ทันตสาธารณะสุข พัฒนาการเด็ก รวมถึง IQ EQ สุขภาพจิตและอนามัยสิ่งแวดล้อม

     • สนับสนุนองค์ความรู้ในการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพให้กับผู้ดูแลเด็ก

     • ให้คะแนะนำส่งเสริมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของกรมอนามัย

     • การจัดตังศูนย์ลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการและชุมชน

     • การ จัดสวัสดิการแรงงานเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งของกระบวนการบริหารงาน บุคคล ซึ่งนายจ้างจำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้กับลูกจ้าง การจัดสวัสดิการมีหลายรูปแบบทั้งการบริหารและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น รถรับ-ส่ง ชุดทำงาน การจัดแข่งขันกีฬา ฯลฯ

     • การ จัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการเป็นการจัดสวัสดิการ อีกรูปแบบหนึ่ง ที่นายจ้างควรให้ความสำคัญเนื่องจากการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กฯ เป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาสังคมอีกทั้งยังช่วยลูกจ้างคลายความ กังวลในการเลี้ยงดูบุตรทำให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทำงานได้ อย่างเต็มที่

     • หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม/เปิดสอนหลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูเด็ก/หลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก มีดังนี้

           1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
                     1.1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
                     1.2. สำนักงานสังคมจังหวัด
           2. สถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็ก และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม


     • หน่วยงานที่บูรณาการความร่วมมือในการให้คำแนะนำส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ มีดังนี้

 

กระทรวงแรงงาน

   

     1. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกองสวัสดิการ โทร 02-245-6774,02-245-982

     2. กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่

     3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

     1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก โทร      

         02-659-6107,02-659-6113

     2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด


กระทรวงมหาดไทย

     1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น โทร       

         02-241-9021 – 3 ต่อ 116 และ 120

     2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

  

กระทรวงศึกษาธิการ 

     1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร 02-628-5638-9 ต่อ  

          42, 46

     2. สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา โทร 02-6687123 ต่อ 2430

     3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     4. สำนักตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการ

  

กระทรวงสาธารณสุข

     1. กรมอนามัย โทร 02-590-4255, 02-590-4261

     2. ศูนย์อนามัยที่ 1-12

     3. สำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ

           • เทศบาล

           • องค์การบริหารส่วนตำบล

 

แหล่งที่มา : http://www.one-stophr.com/knowledgeHR/show_new.php?id=149

Tools

ขนาดตัวอักษร

Share

ส่ง Email พิมพ์หน้านี้

บทความในหมวดหมู่เดียวกัน

เว็บไซต์เแนะนำ