www.hrtothai.com

  • You are here :  
  • Law
  • การจัดตั้งสหภาพแรงงาน
การจัดตั้งสหภาพแรงงาน
ผู้เข้าชม : 10008
  

การจัดตั้งสหภาพแรงงาน

 

     สหภาพ แรงงานก็คือกลุ่มจัดตั้งหรือองค์การที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของ ลูกจ้างในสถานประกอบการหรือในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือในกลุ่มสาขาอาชีพหนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคล้ายคลึงกันทั่วโลกนั่นคือการปกป้องสิทธิแสวงหาผล ประโยชน์แก่สมาชิก

                                       

     เมื่อกล่าวถึงคำว่า สหภาพแรงงาน เชื่อว่าผู้คนจำนวนไม่น้อยคงนึกไปถึงคำว่า สไตร๊ค นึกไปถึงตัวก่อความวุ่นวายตามโรงงานต่าง ๆ ที่ตกเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องผลประโยชน์ การชุมนุมประท้วง นัดหยุดงาน สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน หรืออะไร ๆ อีกหลายอย่าง ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำให้ดูเหมือนว่า สหภาพแรงงานกลายเป็นกลุ่มหรือแก๊งก่อกวนสังคมที่เอาแต่แสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตัวเองเท่านั้น แม้แต่ผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่ในแวดวงแรงงานเอง ก็ไม่แน่ว่าจะมีสักกี่คนที่รู้จักและเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงคำว่า “สหภาพแรงงาน”


     ความหมายที่เข้าใจง่ายที่สุดนั้น สหภาพแรงงานคือ กลุ่มจัดตั้ง หรือองค์การที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของลูกจ้างในสถานประกอบการ หรือในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือในกลุ่มสาขาอาชีพหนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคล้ายคลึงกันทั่วโลก คือการปกป้องสิทธิและแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่สมาชิก


     สำหรับ ประเทศไทยเรา อาจกล่าวได้ว่ามีการรวมตัวของลูกจ้างขึ้นเป็นองค์การ ในลักษณะของสหภาพแรงงาน ตั้งแต่ประมาณปี 2440 สมัยการรวมกลุ่มของคนงานรถราง การพัฒนาและความเจริญเติบโตก็ล้มลุกคลุกคลานตลอดมา จนถึงปัจจุบันภายใต้บทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เปิดโอกาสให้ลูกจ้างในสถานประกอบการเดียวกัน หรือลูกจ้างที่ทำงานในกิจการประเภทเดียวกันสามารถรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรง งานโดยกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ เพื่อแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน     การจัดตั้งสหภาพแรงงานไม่ใช่เป็นเรื่อง ยุ่งยากเพียงแต่ผู้ที่จะมีสิทธิจัดตั้งสหภาพฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

จะต้องเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกัน หรือเป็นลูกจ้างที่ทำงานในกิจการประเภทเดียวกัน

  โดยไม่คำนึงถึงว่าจะมีนาย จ้างกี่คน

บรรลุนิติภาวะ คือ มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือได้สมรสเมื่ออายุครบ 17 ปี หรือได้สมรสโดย

  ศาลอนุญาต

มีสัญชาติ ไทย

   

     ทั้งนี้  ผู้เริ่มก่อการจะต้องมีไม่ต่ำกว่า 10 คน และสามารถเลือกจัดตั้งสหภาพประเภทที่รับสมาชิกซึ่งเป็นลูกจ้างของนายจ้างคน เดียวกัน หรือประเภทที่รับสมาชิกซึ่งเป็นลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบกิจการประเภท เดียวกัน โดยจะต้องจดทะเบียนประเภทใดประเภทหนึ่งจาก 2 ประเภทนี้

        

อกสาร ที่จะต้องเตรียมในการยื่นของจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพฯ

1. แบบ คำขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน (แบบ รส.สทก.1.1)

2. ใบ ประวัติของผู้เริ่มก่อการ พร้อมรูปถ่ายขนาด 2x 3 คนละ 5 ชุด (ในกทม.ให้ส่งคนละ 4 ชุด)

3. ภาพ ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน หรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เริ่มก่อการคนละ 2 

    ชุด (ใน กทม. ให้ส่งคนละ 1 ชุด)

4. ร่าง ข้อบังคับของสหภาพแรงงาน 5 ฉบับ (ในกทม. ส่ง 4 ฉบับ)

5. แผนที่ สังเขปแสดงที่ตั้งสำนักงานสหภาพแรงงาน

6. สำเนา หนังสือสัญญาเช่าสถานที่ หรือสำเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นที่ตั้งสำนักงาน

    ของสหภาพฯ ถ้ามี

7. แผนที่ สังเขปแสดงที่ตั้งสำนักงานของนายจ้าง

8. สำเนา ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (ถ้ามี)

9. ตัวอย่าง เครื่องหมายของสหภาพ(ต้องมีขนาดที่สามารถอ่านข้อความเป็นอักษรได้ชัดเจน และ

    ต้องมีชื่อของสหภาพฯ ที่ขอจดทะเบียนประกอบไว้ด้วย)

10. หนังสือ รับรองคุณสมบัติ และตำแหน่งอำนาจหน้าที่ของผู้เริ่มก่อการคนละ 1 ฉบับ และหลัก

      ฐานการเป็นลูกจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้ามี เช่น ภาพถ่ายบัตรประจำตัวพนักงาน ภาพถ่าย

      บัตรลงเวลาทำงาน สำเนาใบรับเงินค่าจ้าง หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงถึงการเป็นลูกจ้างของผู้

      เริ่มก่อการ

 

ข้อ 1,2,4, และข้อ 10 ให้ติดต่อขอรับเอกสารได้จากเจ้าหน้าที่
ข้อ 5-9 สำหรับต่างจังหวัดให้จัดทำอย่างละ 2 ฉบับ
ข้อ 3-10 ให้ผู้เริ่มก่อการทุกคนเซ็นชื่อกำกับภาพถ่ายสำเนาของตนทุกแผ่น


      ผู้ที่สนใจในการก่อตั้งสหภาพแรงงาน สามารถปรึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติม และขอเอกสารต่าง ๆ ได้ที่ สำนักงานทะเบียนกลาง กองแรงงานสัมพันธ์ สำหรับต่างจังหวัดก็สามารถติดต่อขอรับเอกสารและนำไปยื่นจดทะเบียนจัดตั้ง สหภาพฯ ได้ที่นายทะเบียนสหภาพแรงงานประจำจังหวัด ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด


แหล่งที่มา : http://www.one-stophr.com/knowledgeHR/show_new.php?id=156

Tools

ขนาดตัวอักษร

Share

ส่ง Email พิมพ์หน้านี้

บทความในหมวดหมู่เดียวกัน

เว็บไซต์เแนะนำ