www.hrtothai.com

การนำ Balanced Scorecard มาใช้ในองค์กร
ผู้เข้าชม : 4031

         
     ณ ปัจจุบัน การนำเครื่องมือทางการบริหาร (Tools  of  Management) มาใช้ในการบริหารจัดการ องค์กรสมัยใหม่ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากได้แก่ BSC หรือ Balanced Scorecard ซึ่งหากแยกคำต่างๆ ออกเพื่อให้เกิดความเข้าใจในนิยามความหมายแบบง่ายขึ้นนั้น

                              Balanced :    หมายถึง    ความสมดุล
                              Score     :    หมายถึง     คะแนน  
                              Card       :    หมายถึง    บัตรหรือการ์ด

     เมื่อนำมารวมกันทั้ง  3  คำ ก็จะได้ความหมายว่า บัตรคะแนนแห่งความสมดุล  ซึ่งแบ่งเป็น          4 มุมมอง คือ 

          มุมมองทางด้านการเงิน ( Financial Perspective )  
          มุมมองทางด้านลูกค้า ( Customer Perspective )
          มุมมองทางด้านกระบวนการภายใน ( Internal Process Perspective )
          มุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเติบโต ( Learning and Growth Perspective )


     ฝ่ายบริหารในหลายๆ องค์กร ที่นำเครื่องมือดังกล่าวนี้มาใช้ในการกำหนด การดำเนินธุรกิจขององค์กร และประสบความสำเร็จ  แต่ก็มีอีกหลายองค์กรที่นำ  Balanced Scorecard มาใช้แล้วไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้ 

     Why Balanced Scorecard fail?  คำถามจากผู้บริหารในองค์กรที่นำเครื่องมือทางการบริหารชนิดนี้มาใช้   ซึ่งคำตอบจากผู้มีประสบการณ์ในการใช้  BSC และผ่านอุปสรรคดังกล่าวมาแล้ว ได้กล่าวว่าความล้มเหลวของ  BSC ไม่ได้เกิดจากกลยุทธ์หรือนโยบาย  แต่อยู่ที่การปฏิบัติการครับ  ซึ่งพอจะสรุปประเด็นได้ ดังนี้ คือ

          มอง BSC  เป็นแค่ตัวชี้วัดเท่านั้น ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว BSC เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง                                 (Change Project) ในองค์กร
          มอง BSC  เป็นเพียงโครงการที่มีระยะเวลาสิ้นสุด เมื่อออกแบบเสร็จแล้ว ก็ให้ความสำคัญน้อยลง
          มอง BSC  เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาปีละครั้ง ตอนสิ้นปี
          มอง BSC  ว่าอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางลบกับตนเอง
          มอง BSC  เป็นงานเสริม มากกว่างานประจำที่ต้องทำ

     เมื่อพนักงานในองค์กรหรือผู้บริหารในองค์กรมีความรู้สึกหรือความเข้าใจแบบนี้  ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว  และสิ่งที่ตามมาก็คือการที่องค์กรจะต้องเริ่มต้นทำความเข้าใจกันใหม่ หรือนับหนึ่งใหม่ เกี่ยวกับ การใช้เครื่องมือ BSC   ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

 
     ผมมีคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจโดยใช้  Balanced Scorecard   มาใช้ และประสบความสำเร็จ  คือ

          Mobilize    : ผู้นำ / หัวหน้างาน จะต้องเป็นผู้นำในการจุดชนวน ความคิดและการเคลื่อนพล                                   ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
          Translate  : ผู้บริหารต้องมีการถ่ายทอดกลยุทธ์ / กระจายนโยบายให้เชื่อมโยง จากระดับ                                   บนลงสู่ระดับล่าง
          Alignment :  ผู้บริหารต้องทำให้ทุกหน่วยงานมีการผสมผสาน กันเป็นหนึ่งเดียว
          Motivate   : ผู้บริหารต้องสร้างแรงกระตุ้น ให้ทุกคน ทำตามเป้าหมายขององค์กร
          Govern      :  ทุกฝ่ายในองค์กร ดูแลทุกอย่างที่ทำมาแล้วให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง


      ซึ่งโดยสรุปแล้ว  การดำเนินธุรกิจโดยการนำ Balanced Scorecard  มาใช้  จะต้องสร้างความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับให้เห็นถึงประโยชน์ที่องค์กรและพนักงานจะได้รับในอนาคต และทั้งหมดนี้จะต้องกระทำบนพื้นฐานของความสมดุลทั้ง 4 มุมมองครับ


บทความโดย :สมชาย_หลักคงคา

  

Tools

ขนาดตัวอักษร

Share

ส่ง Email พิมพ์หน้านี้

บทความในหมวดหมู่เดียวกัน

เว็บไซต์เแนะนำ