www.hrtothai.com

  • You are here :  
  • Law
  • การทดลองงาน
การทดลองงาน
ผู้เข้าชม : 2446


การทดลองงาน

                                                                                                                                            การทดลองงาน คือระยะเวลาการทำงานที่นายจ้างต้องการใช้เวลาในการพิสูจน์ถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในตำแหน่งงานที่ลูกจ้างได้รับมอบหมายว่ามีความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่นายจ้างกำหนดไว้หรือไม่ก่อนบรรจุลูกจ้างเป็นพนักงาน

     • กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาทดลองงานไว้ นายจ้างมีสิทธิทดลองงานนานเท่าใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

     • เงื่อนไขการทดลองงานอาจตกลงก่อนเข้าทำงานหรือจะตกลงกันภายหลังจากลูกจ้างเข้าทำงานแล้วก็ได้ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ควรจะต้องตกลงก่อนเข้าทำงาน เพราะหากการขยายระยะเวลาทดลองงานออกไปสามารถกระทำได้ แต่กรณีระยะเวลาทดลองงานรวมกันแล้วตั้งแต่ 120 วันขึ้นไป นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย หากต้องการเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ม.118


แหล่งที่มา : http://www.one-stophr.com/knowledgeHR/show_new.php?id=25

Tools

ขนาดตัวอักษร

Share

ส่ง Email พิมพ์หน้านี้

บทความในหมวดหมู่เดียวกัน

เว็บไซต์เแนะนำ